जेवणानंतर हा पदार्थ ,दातातील कीड चुटकीत बाहेर,हलणारे दात दगडासारखे मजबूत,मरेपर्यंत दात पडणारनाही dr.